شماره کارت پاسارگاد
5022-2913-00023528

شماره حساب پاسارگاد
3488290104106081

شماره شبا پاسارگاد
IR890570034882910410608101

4149-4993-7091-9464

Name 曹宇泽
6228480749776963771

شماره کارت پارسیان
6221-0610-7776-9950

شماره حساب پارسیان
00200719896002

شماره شبا پارسیان
IR620540103780020719896002

5168-7520-1076-8813

ALIPAY
8618826469250+